Avís legal i condicions d’ús

RESPONSABLE LEGAL D’AQUESTA WEB
Aquest document d’Avís Legal i Condicions d’ús ha estat elaborat amb data 10 de febrer 2024. Les presents condicions generals d’ús de la pàgina web regulen els termes i condicions d’accés i ús de www.festivalenre9.com (d’ara endavant FESTIVAL ENRE9 o L’Empresa), amb domicili (FALTA) i amb Codi d’Identificació fiscal número (FALTA), que l’usuari del portal haurà de llegir i acceptar per a usar tots els serveis i informació que es faciliten des del portal. El mer accés o utilització del portal, de tots o part dels seus continguts o serveis, significa la plena acceptació de les presents condicions generals d’ús.

https://festivalenre9.com/ en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’informa que:

La seva denominació social:

La seva activitat social és: Arts escèniques
Telèfon de contacte:
Email de contacte: festivalenrenou@gmail.com

OBJECTE I CONDICIONS D’ÚS
Les presents condicions generals d’ús del portal regulen l’accés i l’ús d’aquest, incloent-hi els continguts i els serveis posats a la disposició dels usuaris en o a través del portal, bé pel portal, bé pels seus usuaris, bé per tercers. No obstant això, l’accés i l’ús d’uns certs continguts o serveis pot trobar-se sotmès a determinades condicions específiques.
MODIFICACIONS
L’empresa es reserva la facultat de modificar en qualsevol moment les condicions generals d’ús del portal. En tot cas, es recomana que consulti periòdicament els presents termes d’ús del portal, ja que poden ser modificats. Per a facilitar el coneixement de les condicions d’ús a cada moment vigents, aquestes sempre aniran datades, per la qual cosa l’usuari podrà fàcilment trobar les vigents en cada accés.
OBLIGACIONS DE L’USUARI
L’usuari haurà de respectar en tot moment els termes i condicions establerts en les presents condicions generals d’ús del portal. De manera expressa, l’usuari manifesta que utilitzarà el portal de manera diligent i assumint qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’incompliment de les normes.

Així mateix, l’usuari no podrà fer servir el portal per a transmetre, emmagatzemar, divulgar, promoure o distribuir dades o continguts que siguin portadors de virus o qualsevol altre codi informàtic, arxius o programes dissenyats per a interrompre, destruir o perjudicar el funcionament de qualsevol programa o equip informàtic o de telecomunicacions. Queda prohibit l’ús del portal web amb finalitats il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament dels llocs webs.

El plagi de continguts vulnera drets. Si desitja fer ús de qualsevol dels continguts aquí publicats, cal comptar amb l’autorització expressa de FESTIVAL ENRE9.

En cas de realitzar alguna consulta a través d’aquest lloc web, l’usuari garanteix que és major de divuit anys i que té capacitat legal per a signar contractes vinculants.

RESPONSABILITAT DEL PORTAL
L’usuari coneix i accepta que el portal no atorga cap garantia de qualsevol naturalesa, sigui expressa o implícita, sobre les dades, continguts, informació i serveis que s’incorporen i ofereixen des d’aquests.

Exceptuant els casos que la Llei imposi expressament el contrari, i exclusivament amb la mesura i extensió en què ho imposi, el portal no garanteix ni assumeix cap responsabilitat respecte als possibles danys i perjudicis causats per l’ús i utilització de la informació, dades i serveis del portal.

En tot cas, el portal exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin deure’s a la informació o serveis prestats o subministrats per tercers diferents de l’Empresa. Tota responsabilitat serà del tercer, sigui proveïdor o col·laborador.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Tots els continguts, marques, fotografies, textos, logos, material audiovisual, gràfics, dibuixos, documentació, programes informàtics o qualsevol altre element susceptible de protecció per la legislació de propietat intel·lectual o industrial, que siguin accessibles en el portal corresponen i pertanyen exclusivament a l’empresa o als seus legítims titulars i queden expressament reservats tots els drets sobre aquests. Queda expressament prohibida la creació d’enllaços d’hipertext (enllaços) a qualsevol element integrant de la pàgina web del portal sense l’autorització de l’empresa, sempre que no siguin a una pàgina web del portal que no requereixi identificació o autenticació per al seu accés, o el mateix estigui restringit.

Queda expressament prohibit a l’Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic, extracció, reutilització, reexpedició o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol dels elements integrants del portal. Excepte en els casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat pel titular dels corresponents drets.

En qualsevol cas, el portal es reserva tots els drets sobre els continguts, informació, dades i serveis que ostenti sobre aquests. El portal no concedeix cap llicència o autorització d’ús a l’usuari sobre els seus continguts, dades o serveis, diferent de la que expressament es detalli en les presents condicions generals d’ús del portal.

EXERCICI DE DRETS

Com a usuari, podrà exercir, els drets reconeguts en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016. Aquest reglament és relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i en la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de dades personals i Garantia dels Drets Digitals. Podrà exercir aquests drets mitjançant sol·licitud escrita i signada que podrà enviar, juntament amb fotocòpia del seu DNI o document identificatiu equivalent, al contacte mostrat en la secció Adreces de Contacte o la següent adreça postal o email:

Email de contacte: festivalenrenou@gmail.com

Per a més informació sobre els drets relatius a la protecció de dades de l’usuari pot consultar la política de privacitat de l’empresa.

LEGISLACIÓ APLICABLE, JURISDICCIÓ COMPETENT I NOTIFICACIONS
Les presents condicions es regeixen i s’interpreten d’acord amb les Lleis d’Espanya. Per a qualsevol reclamació seran competents els jutjats i tribunals d’Extremadura amb renúncia a qualsevol altre fur. Totes les notificacions, requisits, peticions i altres comunicacions que l’Usuari desitgi efectuar a l’Empresa titular del portal hauran de realitzar-se per escrit i s’entendrà que han estat correctament realitzades quan hagin estat rebudes en la següent adreça (indicar adreça de correu en la qual es desitgen rebre les notificacions).